Linjeavel


 

Åter till Startsida

Linjeavel, Inavel, Inavelsgrad, Experimentavel, Krossavel, Out-cross mm. ?jag försöker förklara begreppen och vad de kan st?för

 Idag pratar vi mycket om inavelsgrad. Vi annonserar om det p?våra hemsidor men vad betyder det egentligen? Och vad har det för mening? Hjälper det oss mot en friskare och sundare ras? Tillsammans med sunt förnuft och en gnutta kännedom om katterna i stamtavlan s?gör det underverk. Men låt oss inte stirra oss blind p?denna enskilda siffra utan använd den med omsorg. För vad är det för nytta med 0 i inavelsgraden men en bakgrund där det förekommer många olika typer av sjukdomar och negativ ärftlighet?


 Inavelsgraden

 

Detta är ett mått som anger andelen av släktskapet  mellan en individs föräldrar. Den mäts i procent av ett antal generationer. Inavelsgrad kan även uttryckas som sannolikheten för homozygot[1] för ett specifikt genlocus[2] pga. att föräldrarna är släkt. Om inavelsgraden är 100 % betyder detta att katten för varje gen som den ärvt från sin mor har den ärvt en identisk gen från sin far. En inavelsgrad p?0 % betyder att individen inte har lika arv från sin mor och far p.g.a. att föräldrarna är obesläktade, samt utifrån de antal generationer som tas med i beräkningen. Genetikerna beräknar att 5 generationer är relevant att arbeta med. Men man får inte glömma att förändringen av inavelsgraden kan vara stor om man går många generationer bak.

S?här blir utfallet av inavelsgrad när man parar närbesläktade individer:

25 % Parning med syster/bror
25 % Parning med förälder
1
2.5 % Parning med halvsyster/halvbror
12.5 % Parning med far- eller morförälder
6,25 % Parning med kusin

 
Som alla förstår, om man kan titta p?en hel stamtavla, s?är till slut de flesta katter besläktade och följaktligen skulle katternas inavelsgrad kunna visa sig bli ganska höga om man räknar med samtliga linjer. Om den katten sedan skulle jämföras med en katt där vi endast känner till några generationer tillbaka s?skulle den senare katten verka mindre inavlad i jämförelse med den förra. S?kan utfallet påverkas av antalet generationer vi har.

Inavelsgraden bör inte öka mer än 0,25-0,5 % per generation för att bibehålla en frisk och sund katt. Om ökningen är högre per generation s?innebär det en hälsorisk. Det kan ta flera generationer innan sådana effekter p?populationen och rasen syns men när de väl har visat sig är det inte lika lätt att jobba bort.

Om man är generell kan man säga att allt enligt nedan är inavel men en del gånger finns det ett syfte med att para närbesläktade djur. Det vi ska ta med oss i beräkningen är att vi med detta förbättrar saker men vi kan ocks? balansera p?en kant d?vi ocks?kan dubblera de dåliga egenskaperna. Här måste kunskap, sundhet och ett starkt mått av selektering råda.


[1] Homozygot innebär att båda anlagsparen i allelen är lika. När en gen i ett locus förekommer i olika varianter kallas dessa alleler.

[2] Genlocus kallas det förutbestämda ställe p?kromosomen där genen sitter.


 

  Linjeavel    
 

Detta är en avelsteknik där man använder ganska närbesläktade katter efter ett ganska klart synligt schema. Man gör det metodiskt för att samla p?de bra egenskaperna, ofta hos en speciell individ, men olyckligtvis kan man ocks?f?med de dåliga egenskaperna. Linjeavel har bedrivits under många år och det gäller att vara kritisk vid val av avkommor för den fortsatta aveln. Vi ska ha klart för oss att många även kallar detta inavel. Ibland används ordet linjeavel lite slentriantmässigt när den aktuella parningen egentligen är närmare grunderna för inavel enligt nedan.

  

 
  Inavel    
 

Är en direkt avelsteknik där man inte har ett mål för sin parning utan använder en mycket snäv släktskap, dvs. mamma, pappa, syskon etc.

Dock måste man här påpeka att eftersom all avel p?katt kan spåras tillbaka till några enstaka individer, s?kallade foundation katter s?är alla våra katter med i denna definition, inavel.

 

 
  Kontrollavel    
 

Kontrollavel är ytterligare en avelsteknik som ibland benämns experimentavel. Inom SVERAK, Sveriges Kattklubbars Riksförbund, måste man ansöka om detta samt ocks?ange skäl för att korsa tv?olika raser som det är frågan om i detta fall. Syftet med kontrollavel är att föra in nytt blod i rasen. För denna typ av parning bör man inneha stor erfarenhet av ärftlighetsläran samt ocks?en stor inblick i rasens standard. Det finns ett par olika tekniker att arbeta med.

Det som är oerhört viktigt att tänka p?här är att i många fall när man blandar in en annan ras är stamtavlan okänd och kan ha en större inavelsgrad än man anar.

 

 
  Outcross    
 

Outcross eller som en fri översättning ser man ibland ordet crossavel. Denna teknik använder man när man tar in en helt obesläktad katt som ocks?är av en helt annan ras. Syftet är att bredda avelsbasen. Även här sker sedan en viss del av linjeavel. Se kontrollavel

 

 
  Hur beräknar man inavelsgrad?    
 

Jag tänker inte g?in p? det totala komplexet att beskriva detta utan försöker att göra det s? illustrativt som möjligt i stället. Detta är m.a.o. ett exempel hur man gör beräkningen av inavelsgrad.

 Anta att man parar halvsyskon som är det vanligaste släktskapet. D?ser vårt antagande ut som detta:

  • Blyger är pappa
  • Toker är son efter Blyger & Ederra
  • Clarete är dotter efter Blyger & Arana
  • Utfallet efter Toker & Clarete blir Happy
Linjeavel Schema  

Vi antar vidare att:

  • Blyger bär en gen med allelerna a1 och a2. Låt säga att a1=kraftig maskfärg och a2=lång svans
  • En av allelerna går vidare till Toker som med en 50 % möjlighet ger den till Happy
  • Den 50 % möjligheten finns ocks?att samma allel från Blyger ocks?går till Clarete som med samma säkerhet kan ge den till Happy

Nu har vi många möjligheter till arv. Detta innebär att vi kan börja räkna! Inte mitt bästa ämne men mycket det är intressant och jag önskar att jag var skarpare p?det! Vi sätter allts?möjligheterna i ett räkneexempel och multiplicerar dem. Metoden kallas Wrights metod. Den innebär att man räknar tillbaka till den gemensamma nämnaren och sedan åter igen. M.a.o i det här fallet Happy ?Toker ?Blyger ?Clarete ?Happy. Räkna de unika individerna och du får siffran 3 (Toker, Blyger och Clarete). S?fick vi d? räkneexemplet till att bli:

0.5 x 0.5 x 0.5 = 0.125 (12.5%) = inavelsgrad

Denna siffra visar p?möjligheten att Happy är homozygot för antingen a1 (kraftig maskfärg) eller a2 (lång svans) p?grund av den gemensamma nämnaren Blyger!

  Slutsats    
 

Behöver vi använda linjeavel eller vad man nu vill kalla det?

Många uppfödare har fortfarande uppfattningen att inavel är den enda vägen till succe. Att man ocks?lyckas att identifiera problem och avla sig ur dessa dilemman är en vedertagen uppfattning hos dessa personer. Vad de ofta missar är att många forsknings studier visar p?en bred variation av genetiska problem, katterna blir mindre, lever kortare samt är mindre fertila. När detta ökar kallar vi det inavelsdepression. Det kan ta flera år innan detta visar sig.

Att beräkna inavelsgrad i bara några f?generationer är inte s?användbart men kan möjligen ge en vägledning. Men man får aldrig glömma att generationerna ”bakom?kan visa höga inavelsgrader. Men visar det redan p?en hög inavelsgrad i de första fem generationer s?är det fara p? färde i det fortsatta avelsarbetet om man återigen använder en avelspartner med höga procent. Vår databas PawPeds är en bra källa till information men som påpekats i artikeln här s?måste man vara försiktig att använda inavelsgraden fullt ut d?den visar lite olika beroende var i stamtavlan beräkningen görs.

Jag har med denna artikel försökt att tolka ut de olika begreppen, inte ur min synpunkt utan bygger åsikterna från flera källor ur den genetiska kunnigheten som finns bland många av våra forskare.

Källor:
John Amstrong ? artkelskribent i avelfrågor
Genetics for catbreeders - Roy Robinsson
Catgenetics - A C Jude
Avel med sällskapsdjur ? Per-Erik Sundgren
Husdjur ?ursprung, biologi och avel ?G Björnhag
 
  Åter till Startsida  
Michael Kors veske billig
Canada Goose outlet
Billiga UGGs Outlet
Bolsos Michael kors outlet