Åter till Startsida
Åter till Om Helig Birma
 

Esaya happy Beau 

EP & EC Arbaybi Bashful Beau (1982-2000)  GIC Dubrova Dopey Beau (1993-2010) GIC Esaya Happy Beau (2008-2011)

Alla våra avelshanar har kommit från England och har blivit döpta efter dvärgarna i sagan om Snövit. De gav oss båda mycket glädje som avelshanar och var båda förunderligt lätta att hålla som avelshanar. Basse, vår första, strilade aldrig och Doppan började mycket sent d? han ocks?blev kastrat. Under några månader 2004-2005 har vi haft en hane som hette Pineridge Nicholas som var förutbestämd att bara stanna några månader hos oss.

 

  Att äga en avelshane är många gånger ingen dans p?rosor. Det kräver en ängels tålamod samt ett starkt psyke. Man ska veta att: blir det fina barn s?beror det enbart p?mamman och blir det dåligt s?beror det naturligtvis p? hankatten. Är man medveten om det s? är det bara att starta den långa vandringen innan det blir kattungar första gången……  
       
Allmänt    
 

Precis som när man ska börja med avel p?en honkatt s?ska man i än större grad förbereda sig för sitt avelshaneköp. Har du utrymme att hålla en hane? Har du tålamod ? de flesta hanar är ivriga revirmärkare och det kräver städning kontinuerligt. Bor du s?att du kan ha ett utrymme avsatt för en hane? Jag kommer nedan beskriva det utrymme som myndigheter och kattförbund kräver för att en hane ska kunna ha ett drägligt liv.

Det finns många skolor när det gäller ägandet av en avelshane, en del förespråkar att hålla hanen aktiv ett par år och sedan placera om honom som kastrat i någon annan familj. En del vill hålla honom lite längre och sedan kastrera och behålla katten som en gosig kastrat. Ingen kan säga vad som är rätt och fel utan det beror vanligen p?ägarens åsikt hur den har och hanterar sitt katteri. För säga vad man vill, trevliga är dom kastratpojkarna! Och det är verkligen inte lätt att hålla en fertil hane. En annan sak att tänka p?är att vi arbetar med levande material och ingen kan säga vad det blir när katten är fullvuxen. Ibland åker man p?ett bakslag och tvingas kastrera hanen långt innan man har planerat det. Men det är smäller man måste lära sig att acceptera. Det är ocks?en del av ansvaret, att inte fortsätta att avla p?ett djur som man av olika anledningar inte ska ta kull efter.

 
       
Avelsmatadorer    
  Det värsta som kan hända är att hanen används för mycket och blir vad man kallar en avelsmatador. Att använda en hane för mycket gynnar inte rasens avelsbas. Var gränsen går för en avelsmatador beror naturligtvis p?hur stor rasens population är och hur många närbesläktad djur som används i aveln.  
Att köpa en hane    
  Precis som vid vilket kattköp som helst s?ska man starta med att ställa några frågor till sig själv: varför vill jag ha en avelshane? Vad ska jag använda den till? Egna honor? Inriktning p?färg? Vad vill jag ha för krav p? de kommande honorna och vad kan deras kattägare tänkas ha för krav p? mitt katteri och min avelshane. Denna sistnämnda punkt är det alldeles för f?honkattägare som frågar efter tycker jag samtidigt som vi dessvärre ser en trend att avkommor efter vissa hanar inte får g?vidare i aveln. Varför man har denna insikt är svårt om inte omöjligt att förklara. Flera av de orsaker man hör är väldigt motstridiga. Varför är man mer orolig var en hane hamnar än en honkatt? Visst han kan f?fler avkommor men oron att hankatten ska bli mer försummad förstår jag inte.

Har man egna honor som man har tänkt att para s?bör man lära sig vilka katter som finns bakom honorna och i högsta möjligaste mån se till att dessa katter inte finns bland den tilltänkte hanens bakgrundskatter. Fundera ocks?över och var nu riktigt kritiskt vad som är bra och dåligt p?dina honor, dvs. vad vill du kompensera och vinna p?dina avkommor när du köper en hankatt. Det är naturligtvis omöjligt att veta hur en 12-veckors hankattunge kommer att utvecklas men titta p? hanens föräldrar och andra katter bakom honom och se vad dessa katter har gett för avkommor. Det kan ge en god vägledning.
Tag god tid p?dig - Har du nu bestämt dig för svaren p?en del av frågorna s?börja att leta! Tag god tid, du ska göra en investering som ska räcka en stund. När du väl bestämt dig för en hane s?börjar väntetiden p? att han ska bli vuxen. Under den tiden kan du planera för hanens utrymme där han ska ta emot sina honor.
 
Hanens utrymme - krav, lagar och regler    
  Jag förutsätter att du vill din hanes bästa, med andra ord han ska ha ett ordentligt utrymme där han tar emot sina honor. Det ska vara ljust, luftigt och möblerat. En sak som är viktig är att inte ha några utrymmen som honan kan gömma sig i och därmed inte tillåta att hanen kommer nära.
För SVERAK:s del s?se under nästkommande stycken, rubrik 3.2.2
Jordbruksverket har p?sin hemsida www.sjv.se under rubriken Djur & Veterinär där du hittar bl.a. .SFS nr: 1988:534 Djurskyddslag. Från 20040101 trädde många fler paragrafer in.
 
       
SVERAK:s stadgar och regler för parning och dess föreskrifter  
  Om vi börjar med stadgarna för SVERAK s?är det först och främst detta vi ska rätta oss efter:

?1 Benämning - Syfte
?1.3 a  - att ständigt verka för att höja kattens status i samhället
?1.3 c  - aktivt motverka alla missförstånd inom katthållning
?1.3 e  - arbeta för en framåtsträvande avel i enlighet med FIFEs standard för respektive ras
?1.3 f   - inte medverka till avsiktlig avel p?katter där avkomman ej är berättigad till registrering
?1.3 i   - verka för ID-märkning p?alla katter

Jag fortsätter med Regler för Uppfödning och Stambokföring. Jag har plockat bort sådant som enbart är riktat till andra raser än Helig Birma.

1 Allmänt
Varje individuell katts eller kattunges hälsa och välfärd skall st?främst i åtanke hos alla uppfödare och ägare av katter eller kattungar. Ansvarsfull uppfödning baserad p?genetiska principer, förhindrande av sjukdom och med en omgivning av kärlek och omsorg, skall uppmuntras. Noggranna anteckningar avseende katters och kattungars hälsa och uppfödning, skall föras.
2.1 Regler för uppfödning - Allmänt
Katt som uppvisar medfödd missbildning, skall inte användas i avel eller säljas till avel. Uppfödare som har sådan kattunge till salu skall ansöka hos det nationella avelsrådet om att kattungen beläggs med avelsförbud, vilket ska skrivas in i stamtavlan. 
2.2 Avelshanar
Innan hankatt används i avel, skall denne ha ett veterinärintyg om att testiklarna är normala och att båda har sjunkit ned p?plats i pungen.
2.4 Mikrochip och tatuering
Alla avelskatter skall identifieras genom antingen mikrochip (att föredra) eller tatuering. Båda föräldrarnas id-koder skall dokumenteras i stamboken. Undantag görs för hanar som inte är registrerade i FIFe.
2.5 Katter som ej tillåts i avel
Döva vita katter
Vuxen katt med märkbart navelbråck.

 • Nationella regler (tillägg till 2.5) Katt med:
  navelbråck
  gomspalt och kluven läpp samt kluven käke, var för sig eller i kombination
  onormalt antal tår
  kluven t?fot
  sammanväxta tår

  Katt som är registrerad i SVERAK:s kontrollstambok (RIEX) kan bli avelsgodkänd enligt följande:
  Avelsgodkännande kan erhållas p?bedömningsutställning där katten är anmäld och katalogförd, i Sverige eller annat land. Katten i fråga skall ställas ut i klass som motsvarar ålder, färg och kön. En (1) behörig domare skall avge omdömet ”godkänd för avel?alternativt ”excellent?p?en vanlig bedömningssedel. Kattens namn och eventuella registreringsnummer påförs i efterhand av utställningssekretariatet.
  Avelsgodkännande kan erhållas vid s?kallad hembedömning. Tv?(2) behöriga domare skall avge omdömet ”godkänd för avel?alternativt ”excellent? Dessa tv?domare kan bedöma katten tillsammans och samtidigt, eller var för sig. Domarna ansvarar för att bedömningarna kompletteras med datum för bedömningen, kattens namn, kön, ras, färg, födelsedatum och eventuella registreringsnummer. 
  Bedömningsresultatet ”godkänd för registrering?i novisklass, räknas som avelsgodkännande

3.1.1 Omvårdnad och levnadsmilj?- Allmän skötsel
Alla katter skall regelbundet omvaccineras.
Alla sjuka katter skall erhålla veterinärvård snarast möjligt.
Parasiter, typ loppor, fästingar, kvalster, inälvsmaskar etc., kan ibland inte undvikas, men alla katter ska regelbundet undersökas och behandlas.
Särskilda åtgärder måste vidtagas för att förhindra utbrott eller spridande av virösa, bakteriella och svamprelaterade infektioner. Detta inkluderar användande av vaccin när sådana är tillgängliga.
3.2.1 Boende - Allmänna villkor
Bostadsutrymmen, liggmaterial, skålar och fat, toalettlådor etc. skall alltid hållas rena. Katter skall alltid ha vattenskålar med friskt vatten, särskild utfordring när s?krävs eller föreskrivs, bekvämt liggmaterial, leksaker och aktiverande utrustning, klätterstolpar eller liknande. Katter skall ha tillräckligt med utrymme för rörelse och lek och skall f?avnjuta vanligt familjeliv.
För katter som inte är vana vid extrema temperaturer accepteras en skala från 10?C till 35?C , men temperaturer antingen lägre eller högre dessa medeltal, kräver endera uppvärmning eller kylande utrustning. Det ska finnas möjlighet till ventilation med frisk luft (fönster, dörrar, ventilationsutrustning) för att minimera dålig lukt, fukt och drag. 
Det måste finnas dagsljus och artificiellt ljus.
Utrustning för rengöring och desinfektion av golv, väggar och möbler skall alltid finnas tillgänglig.
Även om vissa katter individuellt tycker om att leva i sällskap med andra katter skall överbeläggning undvikas, eftersom detta kan leda till stress och aggression och, ännu viktigare, ökad risk för sjukdom.
Varje katt eller kattunge ska dagligen f?individuell uppmärksamhet. Detta inbegriper ocks?hantering, vilket möjliggör kontroll av det allmänna hälsotillståndet.
3.3.2 Försäljning till djuraffärer och forskningsstationer förbjudet
Det är inte tillåtet att sälja eller överlåta FIFe-registrerad katt till djuraffär eller liknande verksamhet, ej heller till någon form av djurförsök eller djurtester.
Det är inte heller tillåtet för medlemmar i FIFe-klubbar att erbjuda/handla med katter eller relaterade tjänster, till exempel avelshanar, genom auktion eller liknande förfarande, vare sig det gäller elektroniska eller vanliga media.
3.4 Avelshanar
Avelshanar, som måste hållas i avskilt utrymme, skall ha:

- Tillgång till ett minimum av 6 m2 golvyta med minst 1,80 meters höjd. Av detta skall åtminstone 2 
   kvadratmeter vara inbyggt och väderbeständigt. Om flera katter delar p?utrymmet måste den
   tillgängliga ytan utökas.
-  I samtliga utrymmen skall det finnas mer än en niv?och ett sovutrymme/tillflyktsutrymme skall
   ocks?ing?
- Alla utrymmen skall vara utformade s?att människor kan f?tillträde.

ÖVRIGA NATIONELLA STAMBOKFÖRINGSREGLER
?6 Hon- och hankattägarens ansvar
?6.2 Kattungar måste vara minst tolv (12) veckor gamla innan de får skiljas från sin moder eller amma om ej av veterinär intygade skäl föreligger.

?7 Överlåtelse av katt
?7.1    Regler vid överlåtelse
?7.1 b Varje överlåten katt skall åtföljas av SVERAK:s stamtavla. Detta utgör bevis p?att ägarbyte
             har skett.
?7.1 c Vid överlåtelse skall katt åtföljas av giltigt besiktningsintyg utfärdat av veterinär.
            
Besiktningsintyget får inte vara äldre än sju dagar.
?7.2     Regler vid annonsering
              Ord som sänker kattens status, tex. ”billigt? ”bortskänkes? eller liknande, får ej omnämnas i
              annonser vid försäljning av katt.

 

 
Vad säger standarden och regelverket runt denna?  
  Låt oss komma ihåg att vi redan konstaterat att vi ska avla p?sunda och friska katter. Detta förtydligas mer när vi tittar p?rasens standard samt hur regelverket runt standarden och hur man bedömer katten p?en utställning allt efter den regelbok som heter FIFe standard: General part. Här tycker jag personligen att det finns en klar linje över fel som vi inte heller ska acceptera p?våra avelsdjur oavsett om det är hanar eller honor.

?16 Följande katter skall uteslutas från tävling:
a ) aggressiva katter
b ) katter med testiklar som avviker från det normala.
d ) katter som fått kosmetisk behandling
e ) katter vars klor avlägsnats.
f  ) katter som visar tydliga och akuta tecken p?dålig hälsa
h ) katter med poly- eller olygodactyli (för många eller för f?tår).
j  ) dvärgar
k ) blinda katter
 l ) skelande katter
m) katter med vita fläckar som inte är tillåtna enligt standarden
n ) katter som har navelbråck.

?17 Generella fel som innebär att certifikat ej kan utdelas:
a) alla svansdefekter (gäller ej kastrater)
b) över-/underbett överstigande 2 mm
c) sned käke
d) tendens att skela
e) ögonskador, tex. hornhinneskador
f ) magra eller överviktiga katter
g) alla onormala fördjupningar, förhöjningar och/eller förskjutningar i kraniet som resulterar i ett osymmetriskt ansikte och/eller huvud
h) deformerad bröstkorg, omfattar även platt bröstkorg eller någon form av bestående
avvikelse p?sternum eller xiphisternum
i ) alla synliga missbildningar p?ryggraden och alla synliga svagheter i bakdelen (höfterna)
j ) ständig exponering av tunga och/eller tänder
k) klippta tänder 
l ) onormal storlek och form p?ögon och ögonlock (ectropium/entropium).  
 
Tester mm. - vad ska jag kräva    
  En viktig sak att fråga är om katten är grundvaccinerad korrekt. Även ett avelsdjur behöver både kattsnuva- och kattpestvaccinering. En annan är om det finns en giltig liv & olycksfallsförsäkring och i s?fall i vilket bolag. Det är inte ofta det händer något men det kan vara bra att vara överens om detta med honkattägaren innan parning.

TESTER
Här råder det många olika meningar om vad som är bra och inte. En viktig del i detta är inte bara vad honkatten ska avkrävas utan ocks? ska man ställa sig frågan: Hur ofta testar jag min hankatt? Efter varje hona som väl vore det ultimata? Någon gång d?och d? Är det lönt att ta testerna om de inte görs med någon kontinuitet?
Jag tycker att det är angeläget att göra det innan man startar med ett avelsdjur för att p?detta sätt försäkra sig att man inte har ett eventuellt sjukt djur. Men sedan?
Här väljer jag att beskriva de olika testerna och hur de görs sedan måste det vara upp till var och en att avgöra. Personligen s?ser jag de första tv?som viktiga. 
Hälsoprogram Hjärta
Detta är ett ganska nytt hälsoprogram som startat p?Helig Birma d?man funnit att flera stammar har hjärtfel. Dessa gener är det tyvärr många katter som är bärare av. Jag rekommenderar alla att testa sina katter för detta inom hälsoprogrammet.
Blodgruppering - för att säkerställa vilken blodgrupp katten har 
En ytterts enkel test med ett blodprov för att påvisa vilken blodgrupp katten har. Detta är viktigt för eventuella avkommors överlevnad
Chlamydia - virussjukdom som ger en kraftig ögoninflammation.
Detta är ocks?en säker test som påvisar detta elaka virus som bl. a. kan ge fertilitetsproblem. Finns en hel del p?Birma.

FeLV -
virussjukdom som p?fackspråk heter Felint Leukemivirus.
Detta är en leukossjukdom som påvisas genom blodprov - inte s?vanligt förekommande

FIV -
virussjukdom som p?fackspråk heter Felint Immunosuppressivt Virus
Detta är en AIDS-sjukdom och inte heller den speciellt förekommande p? Birma.
FIP - virussjukdom som p?fackspråk heter Felint Coronavirus, Felin Infektiös Peritonit. Detta är en smittsam bukhinneinflammation som tyvärr genom ett blodprov bara visar förekomsten av coronavirus. Coronavirus finns i en mängd olika sjukdomsbilder. Är det något test man skulle vilja ha förbättrat s? är det detta. Knappast lönt att testa i dag om inte katten har symptom. Tyvärr ställs den säkraste diagnosen p?en katt som avlidit.

 

 
Vad ska jag ta emot för honkatter    
  Det du inte kräver av din egen katt kan du heller inte förvänta dig att andra ska ställa upp p? Dvs. tester och kraven p?sundhet och standardöverensstämmelse.

Jag tycker att ovanstående punkter som finns uppräknade under generella regler samt utställningsregler och standard är en bra grund att st?p? Desto mer kräsen man är desto bättre avkommor kan man i framtiden vänta sig. Det är bara med selekterad avel du i mesta möjliga mån kan bli fri från olika problem. Naturligtvis kan vi aldrig vara säker p?utgången men genom att ständigt selektera och inte försöka att bortförklara fel s?kommer man lågt.

Sedan när det gäller Birmans standard p?tassarna och att vi här tillåter det vita att g?olika högt upp eller ner ocks?för den delen skadar ju inte p?något sätt den specifika individen. Här har vi ocks?lite svårt att förutse vad som ska visa sig p?den nya lilla kattindividen.

Naturligtvis ska katterna inte vara närbesläktade och detta ser du genom att studera stamtavlorna. Med tiden lär du dig ocks?vad din hane ger i olika kombinationer. Tänk p?att eventuella fel som kan uppst?i en kombination beror p?båda katterna och inte bara en av dem. Ibland kanske man måste ta sig en ordentlig funderare p?om man har det rätta avelsdjuret. P?min boksida hittar du en bok av Ann-Marie Nilsson som beskriver sjukdomar och som ocks?innehåller en lista p?olika saker där det klart framgår om det är en defekt eller dylikt som kommer från en eller båda föräldrarna.

 

 
Kontrakt och överenskommelse?    
  Alla avtal som görs ska bekräftas med ett kontrakt. Det gäller såväl krav p?tester som de specifika kostnaderna som uppstår och hur de ska betalas.
Vad ska man ta betalt för den specifika parningen? Här finns det ocks? många åsikter: En del tar en totalavgift andra väljer att ta en grundavgift samt ett pris per kattunge.
Jag har själv använt mig av det sistnämnda d?behöver heller ingen bli sur och det blir ingen diskussion om honkattägaren vill välja en annan hane.  I grundavgiften ingår hämtning vid flyg eller annan transport, städning, mat, sand mm. Det enskilda priset per kattunge brukar ligga mellan 800 - 2 000 kronor. En del tillåter omparning utan grundavgift om resultatet blir en kattunge. 
Kom ihåg att reglera allt detta i kontraktet. Tag gärna med kattsnuve- &  kattpestvaccinering ocks?samt vilket bolag katten är försäkrad i eller vad ni kommer överens om i denna fråga.
 
Hur går det till?    
  Det är nu dags att ta emot din första hona. Ni har kommit överens om vad som gäller för tester mm samt ni har båda skrivit p?ett kontrakt och erhållit varsin kopia. 
OBSERVERA jag har inte tagit upp någonting som har med RIEX-stamtavlor p?avelskatter att göra utan förutsätter att ägarna till RIEX-katter själva är uppmärksammade av sina uppfödare hur man hanterar dessa. RIEX innebär att katten av någon anledning inte har en "ren" stamtavla. Dvs. det finns antingen andra sorters raskatter eller icke godkända färger i stamtavlan. 

Vår tredje hane Pineridge Nicholas hade en Riex stamtavla. Du kan läsa här vad detta innebär

- jag brukar låta honan själv f?bekanta sig med det nya utrymmet i någon timme. Förr eller senare
  s?tar naturen ut sin rätt och hon känner av sin löpning
- när jag släpper in hanen s?är det viktigt att låta katterna komma samman av sig själva
- många honor är lätt frustrerade ibland tom lite aggressiva innan de tillåter hanen att närma sig.
- en van hane brukar "pejla" in honan och blir smått nonchalanta om det är en sur hona. De sätter
  sig d?p?ett litet udda ställe och väntar in honans löpbeteende.
- när väl honan börjar att rulla sig och jama s?sätter han sig ofta lite närmare och man kan se att
  han ibland satsar för att till slut slänga sig över honan och ta ett nackgrepp. Honan brukar d?br>   automatiskt börja att trampa med bakbenen: Vid det tillfället höjer sig bakkroppen och hon är redo
  för hanen.
- han brukar inte vara sen att ta vara p?tillfället. De parar sig allt i från 1 - 5 minuter. Jag har varit
  med om lite längre med en hane vi hade boende hos oss men det är kanske undantag. När hanen
  drar ut sin penis som har sm?"hullingar" s?är det lite smärtsamt för honan som kan skrika till och
  kasta sig ner p?golvet för att rulla. Honan kan i det läget vara lite aggresiv.
- en del tar ut hanen från honan lite d?och d?men jag har uppfattat det som mera stressigt både för
  hanen och honan.
 
Lite av varje......    
 
 • rekommendera gärna honkattägare att använda en avkomma istället för att para ytterligare gånger p?samma hane. Detta förstärker rasens avelsbas.

 • genetiker och forskare rekommenderar 5 generationer när man tittar p?inavelsprocent p? avelskatternas stamtavla. Det har blivit populärt att redovisa upp mot 9 generationer men det är ointressant. 

 • du kan aldrig skriva in undantag i ett kontrakt beträffande kattungarna som blir resultatet av parningen. Det innebär i s?fall att kattungarna enbart måste säljas till uppfödare eftersom konsumentköplagen som gäller när man säljer till icke uppfödare inte går att friskriva sig från. Det går inte att reglera med krav som gäller tredje man, d.v.s. kattungens nya ägare.

 • kom ihåg att inte klappa eller försöka att kela med honan innan första parningen har skett eftersom hon är vid detta tillfälle kan vara ganska s?frustrerad av husets lukter.

 • ha inte honan för lång tid hos hanen eftersom det d?kan vara svårt att säga när hon blev dräktig. Det kan tom innebära att barnen har kommit till vid olika tidpunkter, tom olika dagar.

 • en viss chans finns alltid att en okastrerad katt börjar att strila efter en parning. Jag har alltid, efter en parning låtit hanen successivt f?komma ut från "sitt rum" och träffa de andra katterna. Om det hjälpt vet jag inte men ingen av pojkarna började att strila i samband med en parning. 

 • tänk p?att kastrerade hanar ofta lyckats para honor som ocks?blivit dräktiga upp till 4 veckor efter kastreringen.

 • håll noggrant ren hankattens svans som ofta fettar sig. Det visar sig som feta kakor i hårbotten och leder till att katten tappar päls mm om man inte håller efter detta. En del uppfödare förordar att man använder Yes diskmedel men jag har under våra år med hankatter hittat en lösning som jag tycker är bra och det är ett magnesiumsubkarbonatstalk som används av bland annat klätterförbundet. Tidigare kunde man köpa det p? apoteket men eftersom klättrare och tyngdlyftare använder det s?finns det att f?det p?deras affärer.
   

 

 
  Åter till Startsida
Åter till Om Helig Birma  
 
     
     
     
     
     
     
     
Michael Kors veske billig
Canada Goose outlet
Billiga UGGs Outlet
Bolsos Michael kors outlet